Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam “SAIL CENTER 107”, afgekort Sail Center.
2. De vereniging is gevestigd te KIJKDUIN, gemeente ‘s-Gravenhage.
Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de watersport aan de Nederlandse kust, speciaal aan dat gedeelte der kust gelegen westelijk van de gemeente ‘s-Gravenhage, en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.
Middelen

Artikel 3

1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie, waaronder begrepen de beschikking over een strandgedeelte waar afvaren en landen met daartoe geschikte vaartuigen ongehinderd mogelijk is;
b. Het organiseren van wedstrijden en evenementen op het gebied van de watersport;
c. Het verstrekken van de nodige inlichtingen en adviezen aan de leden en het onderhouden van sociale contacten;
d. Het samenwerken met andere organisaties die eenzelfde of een overeenkomstig doel nastreven;
e. Overige wettelijke middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.
Duur

Artikel 4

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is aangegaan.
Lidmaatschap

Artikel 5

1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugdleden;
c. gezinsleden;
d. begunstigde leden;
e. ereleden; en
f. sociëteitsleden.
2. Leden kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
3. Daar waar in deze statuten over leden wordt gesproken worden de onder a. tot en met f. genoemde personen bedoeld, met inachtneming van het onder artikel 9 bepaalde.
4. Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zich schriftelijk bij het bestuur als aspirant hebben aangemeld en deze status gedurende een periode van minimaal zes maanden hebben gehad. Gewone leden dienen door de ledenvergadering als zodanig tot de vereniging te worden toegelaten. Zij dienen een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van de statuten gestelde doel en aan de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
5. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd twaalf jaar hebben bereikt, nog niet achttien jaar oud zijn en die zich schriftelijk bij het bestuur als aspirantlid hebben aangemeld, waarbij tevens moet blijken van de toestemming tot aanmelding van ouders of voogd, en de status van aspirant jeugdlid gedurende een periode van minimaal zes maanden hebben gehad. Jeugdleden dienen door de ledenvergadering als zodanig tot de vereniging te worden toegelaten. Zij dienen een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van de statuten gestelde doel en aan de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
6. Gezinsleden zijn de echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin) en kinderen van een aspirantlid of gewoon lid, die zich schriftelijk bij het bestuur als aspirantlid hebben aangemeld en deze status gedurende een periode van minimaal zes maanden hebben gehad. Kinderen zijn zij die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt en nog niet achttien jaar oud zijn. Gezinsleden dienen door de leden vergadering als zodanig tot de vereniging te worden toegelaten. Zij dienen een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van de statuten gestelde doel en aan de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
7. Begunstigende leden zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Begunstigende leden voor het leven zijn zij, die aan de vereniging een bijdrage verlenen, hetzij in geld hetzij in natura – waarvan de minimale grootte of waarde per geval door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De faciliteiten voor begunstigende leden worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
8. Ereleden (en erevoorzitter) kunnen uit hoofde van bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering worden benoemd op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste tien der stemgerechtigde leden.
9. Sociëteitsleden zijn zij, die – niet actieve watersporters zijnde – door het bestuur zijn voorgesteld en als zodanig door de ledenvergadering zijn aangenomen. Zij dienen door middel van gepaste werkzaamheden een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van deze statuten gestelde doel.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Het besluit der algemene ledenvergadering tot opzegging zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in de laatste twee zinnen van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene leden vergadering. Gedurende beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin te minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. In bijzondere gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid hiervan af te wijken.
Geldmiddelen

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. subsidies en sponsorgelden;
b. de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, jeugdleden, gezinsleden, sociëteitsleden;
c. bijdragen van de begunstigende leden;
d. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten of schenkingen; en
e. alle eventuele andere toevallige baten.
2. Gewone leden, jeugdleden, gezinsleden en sociëteitsleden zijn jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
3. Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage verlenen, indien persoonlijke omstandigheden van een lid hiertoe mochten nopen.
Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging benoemd. Een of meer bestuursleden kunnen door andere, door de algemene ledenvergadering te bepalen personen, worden benoemd.
2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een geval van schorsing of ontslagverlening het vereiste aantal stemmen niet is behaald, zal binnen een maand daarna een tweede vergadering worden gehouden die een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden telkenmale voor een periode van een jaar benoemd. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Iedere bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn eerste benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuurders welke drie achtereenvolgende jaren een bestuurszetel hebben bekleed, zijn niet terstond herkiesbaar.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
2. De voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van de laatste, de voorzitter en de penningmeester of, bij ontstentenis van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, mits ter uitvoering van de door het bestuur of de algemene ledenvergadering wettig genomen besluiten.
De algemene ledenvergadering

Artikel 12

1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vereniging statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
3. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering, een commissie van ten minste twee stemgerechtigde leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste een maand voor de dag, waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 13

1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan.
3. De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij ten minste tien der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten.

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben gewone leden, jeugdleden, ereleden, gezinsleden, aspirantleden en sociëteitsleden en personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging alsmede degenen, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. Stemgerechtigden in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden, gezinsleden mits zij de leeftijd hebben van achttien jaar, en ereleden. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doe uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van aldegenen die in de algemene ledenvergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen in de algemene ledenvergadering.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 15

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Statutenwijziging

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal stemmen niet is behaald, zal binnen een maand daarna een tweede vergadering worden gehouden, die het besluit tot wijziging der statuten kan nemen met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal deden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.
Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van der vereniging.
2. Bij het besluit tot ontbinding van de vereniging besluit de algemene ledenvergadering tevens over de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo. Gemeld saldo mag uitsluitend worden bestemd voor een vereniging of voor verenigingen, die zich met de watersport bezighouden, bij voorkeur aan de Noordzee-kust.
3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Artikel 18

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de bepalingen der Wet of van de statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
Zoals vastgelegd bij notariële akte op 14 september 1990. Het origineel van deze akte is gedeponeerd bij de secretaris.

[lwa]