Veiligheidsreglement

Artikel 1

Iedere actieve watersporter dient van dit veiligheidsreglement op de hoogte te zijn en de daarin opgenomen reg vaarverbod en/of schorsing.

Artikel 2

Elke actieve watersporter dient de zwemkunst machtig te zijn. Het bestuur, of een door haar te benoemen commissie, is gemachtigd in gevallen van twijfel een zwemproef te laten afleggen.

Artikel 3

Het bestuur c.q. de veiligheidscommissie kan een algeheel vaarverbod uitvaardigen indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Vaartuig en bemanning

Artikel 4

Elke stuurman/eigenaar dient:

 1. er voor te zorgen dat zijn vaartuig voldoet aan de keuringseisen zoals vastgelegd in bijlage A voor catamarans en bijlage B voor zeilplanken. Het bestuur en/of de veiligheidscommissie zullen het vaartuig (jaarlijks) op zijn deugdelijkheid controleren.
 2. er voor te zorgen dat de opvarenden, inclusief zichzelf, voldoen aan de veiligheidseisen voor bemanningen zoals vastgelegd in bijlage A voor catamarans en bijlage B voor zeilplanken.
 3. niet meer personen aan boord te nemen dan voor het betrokken vaartuig toegestaan of verantwoord is.
  alleen uit te varen indien er minimaal één ander vaartuig van Sail Center 107, zijnde een vaarklare catamaran of een reddingsboot, aan de waterlijn gereed ligt of op het water is in het vaargebied zoals genoemd in artikel 7.
 4. niet uit te varen indien de weersomstandigheden dit niet op een verantwoorde wijze toelaten. Hierbij dient de stuurman/eigenaar tevens rekening te houden met de verwachte weersomstandigheden.

Vaarbewijs

Artikel 5

Elke stuurman/eigenaar dient:

 1. (eventueel) als catamaranzeiler ten genoegen van het bestuur of een door haar benoemde commissie aan te tonen dat hij de zeilkunst voldoende machtig is, speciaal met betrekking tot op- en aftuigen, zee kiezen en landen, door de wind gaan, gijpen, man-overboord manoeuvre en oprichten van het vaartuig.
 2. (eventueel) als plankzeiler ten genoegen van het bestuur of een door haar benoemde commissie aan te tonen de volgende technieken te beheersen: vlot kunnen starten, redelijk snel wenden, voor de wind zeilen, opkruisen en het zeil losmaken en om de mast rollen op zee.
 3. te gehoorzamen aan de reglementen van Sail Center 107, de door of namens andere brandingzeilverenigingen gegeven vlag- en andere seinen en de instructies van bestuur en/of daartoe aangestelde personen op te volgen voor zover deze niet strijdig zijn met enig reglement.

Artikel 6

Jeugdleden mogen alleen dan uitvaren indien er toezicht is van meerderjarige leden.

Vaargebieden

Artikel 7

Voor aspirant-leden geldt een beperking voor het vaargebied. Dit

gebied wordt begrensd door:

Een denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de Kijkduin.
Een tweede denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de laatste strandtent ten zuiden van Sail Center 107.
Een denkbeeldige lijn die de uiterste punten van de havenhoofden en de pier van Scheveningen verbindt.
Deze beperking blijft van kracht tot het bestuur de zeilcapaciteiten voldoende acht.

Artikel 8

Elke (ervaren) bemanning dient:

 1. zijn voorgenomen reisdoel aan te geven indien hij van plan is het vaargebied van de vereniging te verlaten. Dit gebied wordt begrensd door:
 • Een denkbeeldige lijn loodrecht op de kust net ten noorden van de haven van Scheveningen.
 • Een tweede denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de kustzeilvereniging Monster.
 • Een afstand van ± 3 zeemijl (5.4 km) uit kust (gele buitenton)
 1. uiterlijk een half uur voor zonsondergang, indien niet in het directe zicht van de vereniging, zich per telefoon (06-52170237) te melden met opgave van verblijfplaats en vermoedelijke terugkeertijd.
 2. de Scheveningse wandelpier onder geen voorwaarde dichter te benaderen dan tot 300 meter. De havenhoofden niet dichter te benaderen dan tot 500 meter en wel gerekend met een denkbeeldige loodlijn op het strand. Het passeren van de Scheveningse haven dient te gebeuren op een afstand van minimaal 1000 meter uit de kust.
 3. bij mist of zeedamp met zicht van minder dan 300 meter thuis te varen of te landen.

Artikel 9

Voor het zeilen met zeilplanken geldt een beperking van het vaargebied. Dit gebied wordt begrensd door:

 • Een denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de Kijkduin.
 • Een tweede denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de laatste strandtent ten zuiden van Sail Center 107.
 • Een afstand van 0.5 zeemijl (0.9 km) uit kust.

Noodsituaties

Artikel 10

Bij kapseizen, vollopen of averij dienen alle opvarenden bij het schip te blijven. Kan men de zaak niet klaren dan trekt men de aandacht door gebruik te maken van toeter/fluit of noodsignalen.
Een ieder die een schip in moeilijkheden waarneemt of wiens/wier aandacht wordt getrokken door een boot die assistentie nodig heeft, is verplicht hulp te verlenen, of, na mededeling aan de bemanning van het assistentie vragende schip, hulp te gaan halen.

Artikel 11

Hulp en berging zijn in principe gratis, behalve bij ernstige overtredingen en/of tekortkomingen. Alsdan zullen voor hulp en berging de gemaakte kosten met een minimum van € 25,- in rekening worden gebracht. Berging tijdens een algemeen vaarverbod wordt zo mogelijk verricht met het in rekening brengen van de gemaakte kosten met een minimum van € 150,-.

BIJLAGE A: VEILIGHEIDSEISEN CATAMARANS

De catamarans worden ieder jaar gekeurd. Dit gebeurt op een van de eerste weekeinden van het nieuwe vaarseizoen, een en ander is in handen van de veiligheidscommissie. Na te zijn goedgekeurd ontvang je een keuringssticker die op de voorbeam geplakt moet worden. De veiligheidscommissie is gemachtigd tot het geven van een vaarverbod bij het niet voldoen aan de veiligheidseisen en/of keuringseisen.

Veiligheidseisen bemanning

Iedere opvarende dient de zwemkunst machtig te zijn.
Iedere opvarende dient voldoende warme kleding (wetsuit) en zwemvest te dragen.
Iedere opvarende dient in het bezit te zijn van een fluit, mes, noodsignaal, harpsleutel.
Bij het gaan varen het lidmaatschapspasje aanbrengen op het daarvoor bestemde bord. Bij het stoppen met varen dit weer ervan verwijderen.

Keuringseisen catamarans

De boot moet zeewaardig zijn, een en ander ter beoordeling van de veiligheidscommissie
De verstaging dient in een goede staat te zijn.
Alle borgringen dienen te zijn afgeplakt.
Per boot dient minsten één kompas aanwezig te zijn
Voor iedere opvarende dient een peddel aan boord te zijn.
Per boot een voldoende lange kenterlijn (1½ x boot breedte)
Bij de keuring dient (minimaal) een WA-verzekering inclusief Noordzee dekking te worden getoond.
Catamaran type en zeilnummer dienen op de ligplaatsen lijst te zijn aangegeven.

BIJLAGE B: VEILIGHEIDSEISEN SURFERS

Veiligheidseisen surfers

Iedere surfer dient de zwemkunst machtig te zijn.
Iedere surfer dient voldoende warme kleding te dragen (wetsuit).
Iedere surfer wordt aanbevolen een helm te dragen en een fluitje bij zich te hebben.
Bij het gaan varen het lidmaatschapspasje aanbrengen op het daarvoor bestemde bord. Bij het stoppen met varen dit weer ervan verwijderen.

Materiaal

Plank en tuig dienen deugdelijk te zijn en bedoeld voor het gebruik in de branding.
De verbindingen en bevestigingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd. Dit betreft met name de touwtjes, de mast-plank verbinding, de mastpot, de vin en vinkast en de giekkop.
Een veiligheidsbandje om de diabolo (diabolo safe) is verplicht.
De veiligheidscommissie is gemachtigd tot het geven van een vaarverbod bij het niet voldoen aan de veiligheidseisen en/of keuringseisen.

[lwa]