Klik op het plaatje voor gedetailleerde wind informatie!

TeamApp

Information for members

Sail Center 107 uses TeamApp for internal communication

The association uses TeamApp for internal communication to members. With the help of TeamApp, information is shared such as the minutes of the GMM or the layout of the boat parking. You can also chat with other members to arrange a kite session or a sailing trip for example. Not unimportant, via TeamApp you also receive the invitations for the cozy parties of Sail Center 107! TeamApp is available both as an app on the mobile phone and as a website. After you have become a member of the association, you will receive the necessary log-in data for TeamApp.

 

Pricacybeleid van Sail Center 107

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sail Center 107 (hierna: “Sail Center”) verwerkt van haar leden, vrienden, deelnemers, sponsoren, en passanten.

Indien je lid wordt van Sail Center, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Sail Center verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Sail Center 107, p/a Wingerd 4, 2496 VC Den Haag, KvK 40412565. Het bestuur is bereikbaar via ln.7015584446021retn1558444602eclia1558444602s@taa1558444602irate1558444602rces1558444602

2. Welke gegevens verwerkt Sail Center en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b. adresgegevens eventueel postadres
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d. naam en telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood
e. welke sport(en) wordt beoefend / welk materiaal wordt gebruikt.

2.2 Sail Center verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, gebruikmaking van de passantenregeling, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b. je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Sail Center;
c. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d. je naam, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood worden gebruikt om te informeren in een noodsituatie.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Sail Center en je te informeren over de ontwikkelingen van Sail Center.

Berichtgeving (opt-out):
Sail Center gebruikt je naam en e-mailadres om je via haar e-mail nieuwsbrief en notificaties te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Sail Center. Afmelding voor deze mailings en notificaties is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailings, en/of via de TeamApp Settings.

3. Bewaartermijnen
Sail Center verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap of gebruikmaking van de faciliteiten, en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Sail Center passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sail Center gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker(s) hebben wij een verwerkersovereenkomst, of heeft deze een eigen Privacy Policy. Verwerker(s) waar Sail Center gebruik van maakt zijn: Formdesk (overeenkomst), en TeamApp (policy).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Sail Center kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sail Center zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Sail Center je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat: ln.7015584446021retn1558444602eclia1558444602s@taa1558444602irate1558444602rces1558444602

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en TeamApp bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Tarieven

Sailcenter 107 kent verschillende soorten tarieven. Hieronder een overzicht van de tarieven.

TeamApp

Informatie voor leden

Sail Center 107 gebruikt TeamApp voor interne communicatie

Voor de interne communicatie naar leden maakt de vereniging gebruik van TeamApp. Met behulp van TeamApp wordt informatie gedeeld zoals de notulen van de ALV of de indeling van de botenparking. Tevens kun je chatten met andere leden om bijvoorbeeld af te spreken voor een kite-sessie of een zeil tripje. Niet onbelangrijk, via TeamApp ontvang je ook de uitnodigingen voor de gezellige feestjes van Sail Center 107!  TeamApp is zowel als app op de mobiele telefoon als website beschikbaar. Nadat je lid bent geworden van de vereniging ontvang je de benodigde inloggevens voor TeamApp.

 

 

Work like a captain, play like a pirate (error 404).

Sponsoren

Op deze pagina vind je informatie over onze sponsoren.
Op deze pagina vind je informatie over onze sponsoren. Mocht je ook geinteresseerd zijn in sponsoring van Sailcenter 107, neem dan contact op met de penningmeester.

Rijswijk Opticiens Prins Constantijn Promenade 19 2284 DL Rijswijk

Met Formdesk kunt u eenvoudig, zonder technische kennis professionele webformulieren ontwerpen zoals aanvraag-, registratie-, bestel- en enquêteformulieren.

Formdesk host voor u deze formulieren in een veilige omgeving en stelt de ingevulde gegevens aan u beschikbaar, bijvoorbeeld in een Excel-bestand. Via onze website, www.formdesk.nl kunt u Formdesk vrijblijvend 90 dagen proberen.


Wij werken op een vakkundige en traditionele manier, waarbij u de service planning en het meedenken er helemaal gratis bij krijgt. A1 Stucen en A1 Totaal zijn twee bedrijven in één. Kijk snel wat voor u de mogelijkheden zijn die wij bieden. Voor meer informatie kunt deze folder downloaden.

Van Haasteren Motors BV leiderdorp

Nivab Vastgoed Advies B.V. is een vastgoed gerelateerd ingenieursbureau. www.nivab.nl Onze expertise ligt in eerste instantie op de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport techniek en is aanvullend gericht op bouwkunde en projectmanagement. Tevens kan Nivab Vastgoed Advies u terzijde staan met adviezen op het gebied van onderhoud en projectinrichting.

Reglementen

Bij Sail Center heerst een ongedwonge en vrije sfeer. Toch ontkomen we er niet aan een aantal afspraken te maken. Deze zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

Huishoudelijk reglement

The members

Artikel 1

1. De leden dienen aan de organisatie en werkzaamheden van de vereniging deel te nemen. Hieronder wordt verstaan alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de vereniging, zoals:
• Opbouw en afbouw van de clubaccommodatie;
• Onderhoud van de clubaccommodatie en materialen;
• Werkzaamheden die voortvloeien uit activiteiten van het bestuur en de diverse commissies

2. De leden hebben de plicht steeds toe te zien op de persoonlijke en verenigingsbezittingen en deze zonodig veilig te stellen. In geval van in gebreke blijven kan het bestuur besluiten tot een vaarverbod of schorsing en bij herhaling tot opzegging of ontzetting.

Artikel 2

1. Van een lid, als omschreven in artikel 5 lid 4 t/m 6 der statuten, kan het bestuur toestaan met een zeilboot, zeilplank of kano gebruik te maken van het verenigingsfaciliteiten. Als een lid van het verenigingsfaciliteiten gebruik wenst te maken met een ander vaartuig dan hiervoor genoemd dan dient hiervoor de toestemming van het bestuur te zijn verkregen. Het bestuur zal in haar besluit tevens de geldigheidsduur van deze toestemming bepalen.

Artikel 3

1. Tot wederopzegging door het lid of het bestuur worden de uitgegeven ligplaatsen voor boten en zeilplanken jaarlijks gecontinueerd. Het bestuur wijst ieder jaar de (fysieke) ligplaatsen toe voor boten en zeilplanken van zittende leden. Een ligplaatsen lijst en surfstellingen lijst worden daartoe in het clubhuis gepubliceerd.

2. Indien er geen ligplaatsen meer ter beschikking zijn, kunnen aspirant leden zich op een wachtlijst laten plaatsen. Bij het vrijkomen van een plaats zullen aspirant leden op de wachtlijst worden benaderd in de volgorde van inschrijven (= datum).

Artikel 4

1.Om als aspirant lid te worden toegelaten, dient men te voldoen aan artikel 5 lid 2, 4 of 5 van de statuten en actief de watersport beoefenen. Aanmelding dient te geschieden d.m.v. een inschrijvingsformulier bij de penningmeester, alsmede van degenen in diens gezin die voldoen aan artikel 5 lid 6 der statuten. Na acceptatie door het bestuur blijft men tenminste zes maanden aspirantlid. Men ontvangt bij acceptatie een exemplaar van de statuten en reglementen.

2. Het bestuur draagt een aspirant lid voor het lidmaatschap voor, nadat het zich ervan overtuigd heeft dat de kandidaat voldoet aan de vereisten gesteld in de statuten en reglementen. In geval van twijfel of in gebreke blijven kan het bestuur besluiten het voorlopig lidmaatschap met een jaar te verlengen of dit op te zeggen. De kandidaat moet op de ledenvergadering, die over zijn toetreding beslist, aanwezig zijn. In geval van verhindering kan de kandidaat vooraf schriftelijk de vergadering mededelen het lidmaatschap op prijs te stellen. Bezwaren van leden tegen een kandidaat dienen tenminste een dag tevoren schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan de secretaris.

3. Om als sociëteitslid te worden toegelaten, dient men te voldoen aan artikel 5 lid 9 van de statuten. Tenminste vijf stemgerechtigde leden, als bedoeld in artikel 5 lid 2, 3 en 4 der statuten, die tenminste vijf jaar lid zijn kunnen het bestuur verzoeken niet leden als sociëteitlid voor te dragen. Binnen vier weken krijgen de aanvragers of krijgen de voorstellende leden bericht of het bestuur het verzoek of voorstel overneemt. Nadat het bestuur bevestigd heeft de voordracht tot sociëteitslid in de eerstvolgende algemene vergadering ter tafel te brengen, zijn zij voorlopig sociëteitslid tot die vergadering.

4. Bij acceptatie van een (aspirant) lid worden zij die tot diens gezin behoren en voldoen aan artikel 5 lid 6 der statuten (aspirant) gezinslid, tenzij dit door het (aspirant) lid uitdrukkelijk niet wordt gewenst. In dit laatste geval hebben deze potentiële gezinsleden absoluut geen toegang tot het verenigingsterrein.

5. Tegen de in lid 1, 2 en 3 genoemde bestuursbeslissingen is beroep mogelijk op de ledenvergadering. Een belanghebbend niet lid dient zich op die vergadering te doen vertegenwoordigen door een stemgerechtigd lid. De bestuursbeslissing blijft gehandhaafd, tenzij een meerderheid zulks niet wenst en deze meerderheid wordt gevormd door tenminste een/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden. Het bestuur is niet verplicht de reden van haar beslissing mede te delen.

Artikel 5

1. De faciliteiten van de donateurs zijn:
a. Beperkt meevaren zonder hantering van de introductie-regeling zoals bepaald in het reglement van orde e.e.a. ter beoordeling van het bestuur;
b. Bijwonen van door het bestuur aan te wijzen evenementen en bijeenkomsten;
c. Beperkte mogelijkheid van toegang tot verenigingsterrein en clubgebouw;
d. Ontvangen van het officieel orgaan Beach News.

Artikel 6

1. De taak van het bestuur omvat o.a.:
a. Handhaven van statuten, huishoudelijk reglement en reglement van orde;
b. Behartigen van verenigingsbelangen;
c. Uitvoeren van besluiten van ledenvergaderingen;
d. Beheer der gelden en materieel der vereniging.

Artikel 7

1. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergadering. Hij mede-ondertekent alle belangrijke stukken en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Hij heeft recht alle vergaderingen van commissies bij te wonen en heeft aldaar een adviserende stem.

Artikel 8

1. De secretaris is belast met alle correspondentie van de vereniging. Hij houdt afschriften van alle inkomende en uitgaande stukken en brieven, geeft mutaties in de ledenlijst door aan de penningmeester en notuleert alle vergaderingen. Hij zorgt voor het uitschrijven van de vergaderingen en stelt het secretarieel jaarverslag samen.

Artikel 9

1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt daarvan een boekhouding bij. Tevens houdt hij het ledenbestand bij. Hij stelt het financieel jaaroverzicht samen en maakt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Voor uitgaven die niet op de begroting staan boven 225 euro behoeft hij de goedkeuring van de voorzitter en de secretaris, boven de 900 euro van het gehele bestuur en voor dergelijke uitgaven van boven de 2250 euro behoeft hij tevens de goedkeuring van de ledenvergadering.

Artikel 10

1. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter zo dikwijls als hij dit nodig acht. Tot bijeenroeping is hij verplicht, indien twee of meer bestuursleden hem daarom verzoeken. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Artikel 11

1. Het bestuur treedt jaarlijks af en is onmiddellijk herbenoembaar. Om de continuïteit te waarborgen, dient er naar te worden gestreefd dat tenminste de helft van de bestuursleden zich herkiesbaar stelt. Het gelijktijdig terugtreden van een voorzitter en secretaris zal zoveel mogelijk worden vermeden.

Artikel 12

1. Voordracht van nieuwe bestuursleden door het bestuur dient tegelijk met de schriftelijke oproep voor de algemene vergadering te geschieden. Andere voordrachten van nieuwe bestuursleden dienen, ondertekend door minstens vijf stemgerechtigde leden, tenminste een dag voor de vergadering te worden ingediend aan het zitting hebbende bestuur. Tevens dient een bereidverklaring van de betrokken kandidaat te worden meegezonden.

Artikel 13

1. Het bestuur kan commissies benoemen om zich te laten bijstaan in haar werk en het kan betaalde krachten inschakelen indien dit wenselijk of nodig wordt geacht.
2. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur, met uitzondering van de kascontrolecommissie. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering wat betreft de werkzaamheden van de commissies. De kascontrolecommissie wordt gekozen door de ledenvergadering en brengt aan haar verslag uit (zie artikel 12 lid 3 en 4 der statuten).
3. Iedere commissie benoemt uit haar leden een woordvoerder, die het contact met het bestuur onderhoudt.
4. De commissies hebben binnen de taakomschrijving een zekere vrijheid van handelen. Het bestuur kan te allen tijde ingrijpen.
5. Ontbinding van een commissie geschiedt door het bestuur met uitzondering van de kascontrolecommissie.

Artikel 14

1. De algemene jaarvergadering als bedoeld in artikel 12 t/m 15 der statuten wordt bij voorkeur in november gehouden.
2. De agenda van de algemene jaarvergadering zou ondermeer de volgende punten kunnen bevatten:
• Opening;
• Notulen van de voorgaande vergadering;
• Ingekomen stukken en uitgaande post;
• Bestuursmededelingen;
• Jaarverslag secretaris;
• Verslag kascontrolecommissie;
• Financieel verslag van de penningmeester;
• Bestuursverkiezingen;
• Toekomstbespiegeling door de voorzitter;
• Vaststellen van de begroting, de contributie en het inschrijfgeld;
• Verkiezing kascontrolecommissie;
• Vaststelling van het huishoudelijk reglement, reglement van orde en de veiligheidsreglement;
• Rondvraag;
• Sluiting.
3. De voorlopige agenda voor een algemene vergadering zal tenminste drie weken voor de dag der vergadering (in het cluborgaan) worden gepubliceerd.
4. Ingezonden voorstellen die zijn getekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden worden geacht op de agenda te staan indien zij minstens twee weken voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend.
5. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden is vertegenwoordigd, tenzij tenminste tien der aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten.

Artikel 15

1. Tijdens een vergadering dienen de notulen van de vorige vergadering te worden goedgekeurd en daarna door de voorzitter te worden gearresteerd.

Artikel 16

1. De contributie wordt op de algemene jaarvergadering vastgesteld. De contributieverhoging voor leden met gezinsleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 der statuten is 50%. Deze verhoging geldt voor gewone leden, sociëteitsleden zowel als aspirant leden. De contributie van jeugdleden is twee/derde van de contributie van een gewoon lid. Het minimum der donatie is gelijk aan 50% van de contributie van een gewoon lid.

Veiligheidsreglement

Artikel 1

Iedere actieve watersporter dient van dit veiligheidsreglement op de hoogte te zijn en de daarin opgenomen reg vaarverbod en/of schorsing.

Artikel 2

Elke actieve watersporter dient de zwemkunst machtig te zijn. Het bestuur, of een door haar te benoemen commissie, is gemachtigd in gevallen van twijfel een zwemproef te laten afleggen.

Artikel 3

Het bestuur c.q. de veiligheidscommissie kan een algeheel vaarverbod uitvaardigen indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Vaartuig en bemanning

Artikel 4

Elke stuurman/eigenaar dient:

 1. er voor te zorgen dat zijn vaartuig voldoet aan de keuringseisen zoals vastgelegd in bijlage A voor catamarans en bijlage B voor zeilplanken. Het bestuur en/of de veiligheidscommissie zullen het vaartuig (jaarlijks) op zijn deugdelijkheid controleren.
 2. er voor te zorgen dat de opvarenden, inclusief zichzelf, voldoen aan de veiligheidseisen voor bemanningen zoals vastgelegd in bijlage A voor catamarans en bijlage B voor zeilplanken.
 3. niet meer personen aan boord te nemen dan voor het betrokken vaartuig toegestaan of verantwoord is.
  alleen uit te varen indien er minimaal één ander vaartuig van Sail Center 107, zijnde een vaarklare catamaran of een reddingsboot, aan de waterlijn gereed ligt of op het water is in het vaargebied zoals genoemd in artikel 7.
 4. niet uit te varen indien de weersomstandigheden dit niet op een verantwoorde wijze toelaten. Hierbij dient de stuurman/eigenaar tevens rekening te houden met de verwachte weersomstandigheden.

Vaarbewijs

Artikel 5

Elke stuurman/eigenaar dient:

 1. (eventueel) als catamaranzeiler ten genoegen van het bestuur of een door haar benoemde commissie aan te tonen dat hij de zeilkunst voldoende machtig is, speciaal met betrekking tot op- en aftuigen, zee kiezen en landen, door de wind gaan, gijpen, man-overboord manoeuvre en oprichten van het vaartuig.
 2. (eventueel) als plankzeiler ten genoegen van het bestuur of een door haar benoemde commissie aan te tonen de volgende technieken te beheersen: vlot kunnen starten, redelijk snel wenden, voor de wind zeilen, opkruisen en het zeil losmaken en om de mast rollen op zee.
 3. te gehoorzamen aan de reglementen van Sail Center 107, de door of namens andere brandingzeilverenigingen gegeven vlag- en andere seinen en de instructies van bestuur en/of daartoe aangestelde personen op te volgen voor zover deze niet strijdig zijn met enig reglement.

Artikel 6

Jeugdleden mogen alleen dan uitvaren indien er toezicht is van meerderjarige leden.

Vaargebieden

Artikel 7

Voor aspirant-leden geldt een beperking voor het vaargebied. Dit

gebied wordt begrensd door:

Een denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de Kijkduin.
Een tweede denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de laatste strandtent ten zuiden van Sail Center 107.
Een denkbeeldige lijn die de uiterste punten van de havenhoofden en de pier van Scheveningen verbindt.
Deze beperking blijft van kracht tot het bestuur de zeilcapaciteiten voldoende acht.

Artikel 8

Elke (ervaren) bemanning dient:

 1. zijn voorgenomen reisdoel aan te geven indien hij van plan is het vaargebied van de vereniging te verlaten. Dit gebied wordt begrensd door:
 • Een denkbeeldige lijn loodrecht op de kust net ten noorden van de haven van Scheveningen.
 • Een tweede denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de kustzeilvereniging Monster.
 • Een afstand van ± 3 zeemijl (5.4 km) uit kust (gele buitenton)
 1. uiterlijk een half uur voor zonsondergang, indien niet in het directe zicht van de vereniging, zich per telefoon (06-52170237) te melden met opgave van verblijfplaats en vermoedelijke terugkeertijd.
 2. de Scheveningse wandelpier onder geen voorwaarde dichter te benaderen dan tot 300 meter. De havenhoofden niet dichter te benaderen dan tot 500 meter en wel gerekend met een denkbeeldige loodlijn op het strand. Het passeren van de Scheveningse haven dient te gebeuren op een afstand van minimaal 1000 meter uit de kust.
 3. bij mist of zeedamp met zicht van minder dan 300 meter thuis te varen of te landen.

Artikel 9

Voor het zeilen met zeilplanken geldt een beperking van het vaargebied. Dit gebied wordt begrensd door:

 • Een denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de Kijkduin.
 • Een tweede denkbeeldige lijn loodrecht op de kust ter hoogte van de laatste strandtent ten zuiden van Sail Center 107.
 • Een afstand van 0.5 zeemijl (0.9 km) uit kust.

Noodsituaties

Artikel 10

Bij kapseizen, vollopen of averij dienen alle opvarenden bij het schip te blijven. Kan men de zaak niet klaren dan trekt men de aandacht door gebruik te maken van toeter/fluit of noodsignalen.
Een ieder die een schip in moeilijkheden waarneemt of wiens/wier aandacht wordt getrokken door een boot die assistentie nodig heeft, is verplicht hulp te verlenen, of, na mededeling aan de bemanning van het assistentie vragende schip, hulp te gaan halen.

Artikel 11

Hulp en berging zijn in principe gratis, behalve bij ernstige overtredingen en/of tekortkomingen. Alsdan zullen voor hulp en berging de gemaakte kosten met een minimum van € 25,- in rekening worden gebracht. Berging tijdens een algemeen vaarverbod wordt zo mogelijk verricht met het in rekening brengen van de gemaakte kosten met een minimum van € 150,-.

BIJLAGE A: VEILIGHEIDSEISEN CATAMARANS

De catamarans worden ieder jaar gekeurd. Dit gebeurt op een van de eerste weekeinden van het nieuwe vaarseizoen, een en ander is in handen van de veiligheidscommissie. Na te zijn goedgekeurd ontvang je een keuringssticker die op de voorbeam geplakt moet worden. De veiligheidscommissie is gemachtigd tot het geven van een vaarverbod bij het niet voldoen aan de veiligheidseisen en/of keuringseisen.

Veiligheidseisen bemanning

Iedere opvarende dient de zwemkunst machtig te zijn.
Iedere opvarende dient voldoende warme kleding (wetsuit) en zwemvest te dragen.
Iedere opvarende dient in het bezit te zijn van een fluit, mes, noodsignaal, harpsleutel.
Bij het gaan varen het lidmaatschapspasje aanbrengen op het daarvoor bestemde bord. Bij het stoppen met varen dit weer ervan verwijderen.

Keuringseisen catamarans

De boot moet zeewaardig zijn, een en ander ter beoordeling van de veiligheidscommissie
De verstaging dient in een goede staat te zijn.
Alle borgringen dienen te zijn afgeplakt.
Per boot dient minsten één kompas aanwezig te zijn
Voor iedere opvarende dient een peddel aan boord te zijn.
Per boot een voldoende lange kenterlijn (1½ x boot breedte)
Bij de keuring dient (minimaal) een WA-verzekering inclusief Noordzee dekking te worden getoond.
Catamaran type en zeilnummer dienen op de ligplaatsen lijst te zijn aangegeven.

BIJLAGE B: VEILIGHEIDSEISEN SURFERS

Veiligheidseisen surfers

Iedere surfer dient de zwemkunst machtig te zijn.
Iedere surfer dient voldoende warme kleding te dragen (wetsuit).
Iedere surfer wordt aanbevolen een helm te dragen en een fluitje bij zich te hebben.
Bij het gaan varen het lidmaatschapspasje aanbrengen op het daarvoor bestemde bord. Bij het stoppen met varen dit weer ervan verwijderen.

Materiaal

Plank en tuig dienen deugdelijk te zijn en bedoeld voor het gebruik in de branding.
De verbindingen en bevestigingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd. Dit betreft met name de touwtjes, de mast-plank verbinding, de mastpot, de vin en vinkast en de giekkop.
Een veiligheidsbandje om de diabolo (diabolo safe) is verplicht.
De veiligheidscommissie is gemachtigd tot het geven van een vaarverbod bij het niet voldoen aan de veiligheidseisen en/of keuringseisen.

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam “SAIL CENTER 107”, afgekort Sail Center.
2. De vereniging is gevestigd te KIJKDUIN, gemeente ‘s-Gravenhage.
Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de watersport aan de Nederlandse kust, speciaal aan dat gedeelte der kust gelegen westelijk van de gemeente ‘s-Gravenhage, en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.
Middelen

Artikel 3

1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie, waaronder begrepen de beschikking over een strandgedeelte waar afvaren en landen met daartoe geschikte vaartuigen ongehinderd mogelijk is;
b. Het organiseren van wedstrijden en evenementen op het gebied van de watersport;
c. Het verstrekken van de nodige inlichtingen en adviezen aan de leden en het onderhouden van sociale contacten;
d. Het samenwerken met andere organisaties die eenzelfde of een overeenkomstig doel nastreven;
e. Overige wettelijke middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.
Duur

Artikel 4

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is aangegaan.
Lidmaatschap

Artikel 5

1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugdleden;
c. gezinsleden;
d. begunstigde leden;
e. ereleden; en
f. sociëteitsleden.
2. Leden kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
3. Daar waar in deze statuten over leden wordt gesproken worden de onder a. tot en met f. genoemde personen bedoeld, met inachtneming van het onder artikel 9 bepaalde.
4. Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zich schriftelijk bij het bestuur als aspirant hebben aangemeld en deze status gedurende een periode van minimaal zes maanden hebben gehad. Gewone leden dienen door de ledenvergadering als zodanig tot de vereniging te worden toegelaten. Zij dienen een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van de statuten gestelde doel en aan de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
5. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd twaalf jaar hebben bereikt, nog niet achttien jaar oud zijn en die zich schriftelijk bij het bestuur als aspirantlid hebben aangemeld, waarbij tevens moet blijken van de toestemming tot aanmelding van ouders of voogd, en de status van aspirant jeugdlid gedurende een periode van minimaal zes maanden hebben gehad. Jeugdleden dienen door de ledenvergadering als zodanig tot de vereniging te worden toegelaten. Zij dienen een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van de statuten gestelde doel en aan de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
6. Gezinsleden zijn de echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin) en kinderen van een aspirantlid of gewoon lid, die zich schriftelijk bij het bestuur als aspirantlid hebben aangemeld en deze status gedurende een periode van minimaal zes maanden hebben gehad. Kinderen zijn zij die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt en nog niet achttien jaar oud zijn. Gezinsleden dienen door de leden vergadering als zodanig tot de vereniging te worden toegelaten. Zij dienen een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van de statuten gestelde doel en aan de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
7. Begunstigende leden zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Begunstigende leden voor het leven zijn zij, die aan de vereniging een bijdrage verlenen, hetzij in geld hetzij in natura – waarvan de minimale grootte of waarde per geval door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De faciliteiten voor begunstigende leden worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
8. Ereleden (en erevoorzitter) kunnen uit hoofde van bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering worden benoemd op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste tien der stemgerechtigde leden.
9. Sociëteitsleden zijn zij, die – niet actieve watersporters zijnde – door het bestuur zijn voorgesteld en als zodanig door de ledenvergadering zijn aangenomen. Zij dienen door middel van gepaste werkzaamheden een positieve bijdrage te leveren aan het in artikel 2 van deze statuten gestelde doel.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Het besluit der algemene ledenvergadering tot opzegging zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in de laatste twee zinnen van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene leden vergadering. Gedurende beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin te minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. In bijzondere gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid hiervan af te wijken.
Geldmiddelen

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. subsidies en sponsorgelden;
b. de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, jeugdleden, gezinsleden, sociëteitsleden;
c. bijdragen van de begunstigende leden;
d. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten of schenkingen; en
e. alle eventuele andere toevallige baten.
2. Gewone leden, jeugdleden, gezinsleden en sociëteitsleden zijn jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
3. Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage verlenen, indien persoonlijke omstandigheden van een lid hiertoe mochten nopen.
Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging benoemd. Een of meer bestuursleden kunnen door andere, door de algemene ledenvergadering te bepalen personen, worden benoemd.
2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een geval van schorsing of ontslagverlening het vereiste aantal stemmen niet is behaald, zal binnen een maand daarna een tweede vergadering worden gehouden die een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden telkenmale voor een periode van een jaar benoemd. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Iedere bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn eerste benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuurders welke drie achtereenvolgende jaren een bestuurszetel hebben bekleed, zijn niet terstond herkiesbaar.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
2. De voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van de laatste, de voorzitter en de penningmeester of, bij ontstentenis van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, mits ter uitvoering van de door het bestuur of de algemene ledenvergadering wettig genomen besluiten.
De algemene ledenvergadering

Artikel 12

1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vereniging statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
3. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering, een commissie van ten minste twee stemgerechtigde leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste een maand voor de dag, waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 13

1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan.
3. De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij ten minste tien der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten.

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben gewone leden, jeugdleden, ereleden, gezinsleden, aspirantleden en sociëteitsleden en personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging alsmede degenen, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. Stemgerechtigden in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden, gezinsleden mits zij de leeftijd hebben van achttien jaar, en ereleden. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doe uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van aldegenen die in de algemene ledenvergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen in de algemene ledenvergadering.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 15

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Statutenwijziging

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal stemmen niet is behaald, zal binnen een maand daarna een tweede vergadering worden gehouden, die het besluit tot wijziging der statuten kan nemen met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal deden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.
Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van der vereniging.
2. Bij het besluit tot ontbinding van de vereniging besluit de algemene ledenvergadering tevens over de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo. Gemeld saldo mag uitsluitend worden bestemd voor een vereniging of voor verenigingen, die zich met de watersport bezighouden, bij voorkeur aan de Noordzee-kust.
3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Artikel 18

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de bepalingen der Wet of van de statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
Zoals vastgelegd bij notariële akte op 14 september 1990. Het origineel van deze akte is gedeponeerd bij de secretaris.

Verkorte uitgave van de reglementen

Verkorte uitgave van de regelementen

Toegankelijkheid vereniging faciliteiten

 1. De verenigingsfaciliteiten zijn alleen toegankelijk voor leden en donateurs
 2. Leden/donateurs dienen zich te kunnen identificeren d.m.v. een clubpasje.
 3. Ieder lid heeft altijd toegang tot het clubgebouw en kan daartoe een sleutel aanvragen bij één van de bestuursleden.
 4. Elk lid mag vijf keer eenzelfde gast(e) introduceren. Deze dient aan het bestuur en het barpersoneel te worden voorgesteld.
 5. Betrokkene wordt voor de dag beschouwd als aspirant-lid en verblijft binnen de faciliteiten van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid.
Verplichtingen voor leden
 1. Ieder lid m.u.v. gezinsleden heeft 1 maal per jaar een bouw- of onderhoudsdag
 2. Ieder lid heeft 1 maal per jaar een clubdienst
 3. Voor het niet nakomen van deze verplichting zal het bestuur geldboetes opleggen. De maximale boetes zijn afhankelijk van het al dan niet komen dan wel afzeggen van het lid.

Bij ruilen of bij verhindering

 1. Bouwdienst: Afzeggen voor een bouwdienst is mogelijk. Meldt dit uiterlijk één week van te voren aan de bouwcommissie. Je dienst wordt dan doorgeschoven naar een volgende keer, of je krijgt een klus toegewezen die op een ander tijdstip kan worden uitgevoerd.
 2. Clubdienst: Een clubdienst afzeggen is niet toegestaan. Een lid mag wel zijn clubdienst met een ander ruilen. Voorwaarde is dat het lid dit zelf regelt en dit tijdig aan de contactpersoon van de barcommissie doorgeeft. Aan het eind van het seizoen wordt het moeilijk een vervanger te vinden. Neem in dit geval tijdig contact op met de barcommissie.
Boeteregeling in het kort
 1. Eén keer verzuimen zonder afmelding betekent een boete van 50,00 euro. Nogmaals verzuimen zonder afmelding binnen een periode van twee seizoenen betekent nogmaals een boete van 50,00 euro. Bij een derde keer verzuimen binnen twee seizoenen volgt een boete van 75 euro ,daarna nogmaals 75 euro, daarna royement.
 2. Het betalen van de boete is geen afkoopsom. De bar- of bouwdienst dient nog altijd te worden ingehaald.
 3. De boetes gelden ook als men een dienst maar ten dele draait en verdwijnt zonder overleg met bouw- of barcommissaris.
 4. Leden die in aanmerking komen voor een boete worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld en dienen de boete binnen een maand te voldoen.

Verkort huishoudelijk reglement

 1. Een ieder dient zijn/haar tassen in de daarvoor bestemde rekken/tussenhok te plaatsen. Wanneer men naar huis gaat dient men geen spullen in de kleedkamers achter te laten.
 2. Fietsen dienen niet op de balustrade van het clubhuis/terras te worden geplaatst.
 3. Catamaran-trailers dienen direct na gebruik van het strand te worden verwijderd en mogen niet achtergelaten worden aan het eind van de dag.
 4. Het is (bij wet) verboden om achter het hek door de duinen te lopen. Doe dit dan ook niet!
 5. De duinweg is eigen weg van Hoogheemraadschap Delfland. Er rijden of parkeren kan je een (wettelijke) boete opleveren. Haal een ontheffing op politiepost Kijkduin.
 6. Catamarans dienen ‘s avonds op de aangewezen plaats op de catamaranstelling geplaatst en vastgebonden te worden en wel zodanig dat geen last of schade aan anderen wordt berokken.
 7. Voor de laatste die vertrekt gelden er bijzondere regels:
  1. Doe alle containers op slot;
  2. Doe de deuren naar terras en veranda op slot;
  3. Hang de sleutelbos terug;
  4. Lichten uit, behalve in de dameskleedkamer;
  5. Verlaat het gebouw via het pakkenhok en sluit af met eigen sleutel. Meld niet werkende sloten of ontbrekende sleutels direct aan het bestuur;
  6. Laat nooit de club onafgesloten achter zonder het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.
Verkort veiligheidsreglement
 1. Een ieder die binnen de vereniging actieve watersport bedrijft dient zich eigen te maken met de veiligheidsmaatregelen zoals vastgelegd in het veiligheidsreglement welke ter inzage in het verenigingsgebouw ligt. Men dient de daarin opgenomen maatregelen ook ten uitvoer te brengen. Overtreding c.q. grove nalatigheid m.b.t. tot de veiligheidsmaatregelen kunnen door het bestuur c.q. de veiligheidscommissie worden bestraft.
 2. Iedere actieve watersporter dient van dit veiligheidsreglement op de hoogte te zijn en de daarin opgenomen regels in uitvoering te brengen. Overtreding c.q. grove nalatigheid t.a.v. deze regels kunnen door het bestuur c.q. de veiligheidscommissie worden bestraft met een geldboete en/of vaarverbod en/of schorsing.
 3. De eerst aanwezige leden dienen er voor zorg te dragen dat de reddingsboot vaarklaar aan de waterkant gelegd wordt.
 4. Het is alleen toegestaan uit te varen indien er minimaal één ander vaartuig van Sail Center 107, zijnde een vaarklare catamaran of een reddingsboot, aan de waterlijn gereed ligt.

Reglementen

Bij Sail Center heerst een ongedwongen en vrije sfeer. Toch ontkomen we er niet aan een aantal afspraken te maken. Deze zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

Clubdienst

Bardienst
Clubdiensten

Vele handen maken licht werk. En omdat Sail Center 107 geen personeel in dienst heeft zal van elk lid ook extra hulp gevraagd worden.

Bardienst en op/afbouw

Het aantal verplichte diensten is tot een minimum beperkt, namelijk 1 bardienst per lid per jaar, plus 1 keer per jaar helpen bij de op/afbouw van het clubhuis. Bestuurs- en commissieleden zijn hiervan uitgezonderd. Voor aanvang van het seizoen kun je aangeven wanneer het je schikt om de bardienst te doen. Voor de opbouw of afbouw ontvang je een uitnodiging van de bouwcommissaris.

Commissies

Er zijn tal van gespecialiseerde activiteiten die door commissies worden opgepakt. Zo zijn er de volgende commissies: kitecommissie, zeilcommissie, clubcommissie, materiaal- en veiligheidscommissie, bouwcommissie en de communicatiecommissie. Deze ontstaan spontaan of doordat het bestuur en de ALV hier de noodzaak van inzien. Het wordt erg gewaardeerd als je hier een bijdrage aan levert.

Bestuur

Ook het bestuur bestaat uit gewone leden die een extra inspanning en richting willen geven aan de club. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemene bestuursleden met een specifieke opdracht/taak. Een bestuursfunctie kost wat meer tijd, maar wordt erg gewaardeerd en staat ook nog eens goed op je CV. Gewoon doen!

 

I.V.A. Certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Van ieder lid die clubdienst doet, moet er een I.V.A. Certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken aanwezig zijn dat bij controle getoond kan worden.
Is dit niet aanwezig, dan kun je hiervoor beboet worden.
Ga naar de site http://www.nocnsf.nl/iva. Lees op deze pagina de tabbladen zorgvuldig door en doe de test. Mocht je een foutief antwoord gekozen hebben, dan kan dit weer aangepast worden. Bij het E-mailadres van de verantwoordelijke vul je in moc.l1558444602iamg@1558444602niudk1558444602jik7015584446021retn1558444602eclia1558444602s1558444602
Na het behalen van de test wordt het certificaat automatisch per e-mail naar uzelf en naar de verantwoordelijke verstuurd. Zorg er zelf voor dat er een afschrift is van het certificaat als bewijs.
Dus zelf uitprinten, perforeren en in de blauwe map naarst de chips doen!!

Inschrijven en rooster
In het voorjaar, bij aanvang van het strandseizoen, kun je je inschrijven via de site. Je wordt per mail op de hoogte gehouden wanneer de inschrijving opent. Om het rooster te kunnen bekijken moet je eerst inloggen.
Wegblijven heeft gevolgen, zie daarvoor de “Verkorte uitgave van de reglementen”. Bovendien wordt je alsnog opgeroepen om een alternatieve dienst te draaien.

Sailcenter 107

Contactformulier

4 + 8 =

Meer informatie

Wilt je meer weten vul dan het formulier in, of neem contact op met de secretaris of een ander lid van het bestuur. Tijdens het seizoen kan je natuurlijk ook langs komen op het strand waar altijd wel iemand is om je vragen te beantwoorden.

Strandlocatie:
Machiel Vrijenhoeklaan, slag 2-2A
Kijkduin (Zandmotor)

Contactgegevens:
Sailcenter107 p/a Secretaris

Seizoen:

april t/m oktober

Lid worden? Dat kan.

Lid worden van de coolste kitesurf en catamaranvereniging pal aan de Zandmotor?

Dat kan! Op dit moment hebben we nog ruimte voor nieuwe leden! Het aantal leden is beperkt door de omvang van onze accommodatie en de stalling van materiaal. Heb je interesse stuur dan een berichtje via ons contactformulier of loop eens langs op het strand om kennis te maken. Ken je al leden bij Sail Center dan kunnen zij je ook verder op weg helpen met het beantwoorden van je vragen.

Wat kan je verwachten bij Sail Center?

Sail Center ligt pal aan de mooiste kitespot van Nederland, de Zandmotor. Bovendien is de locatie van het clubhuis ideaal voor vrijwel alle brandings- en watersporten en bovenal catamaranzeilen. De club heeft een waterproof clubhuis, beschut terras met het mooiste uitzicht op zee, bar met zelfbediening, kleedruimtes, warme douches en heel veel veilige opslag- en stallingsruimte voor materiaal. Tijdens het seizoen zijn er bij de juiste weersomstandigheden altijd wel watersporters zodat je nooit alleen het water op hoeft.

Wat verwacht Sail Center van jou?

Sail Center is een relatief kleine vereniging die wordt gedraaid door de leden. Er is geen betaald personeel, en alle werkzaamheden en klussen worden gedaan door een gekozen bestuur, commissies en vrijwilligers. Naast de jaarlijks contributie vragen we je ook om een bardienst te draaien, deel te nemen aan een commissie of een andere bijdrage te leveren aan de club. Ook zijn er jaarlijks ledenvergaderingen. Het bezoeken van de ledenvergadering wordt natuurlijk erg op prijs gesteld.

Kosten lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap worden zo laag mogelijk gehouden doordat iedereen een steentje bijdraagt. De contributie is nodig voor het onderhoud van het materiaal, het clubhuis en andere lopende zaken en worden jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering. Een overzicht van de contributie is hier te vinden.

 

Tarieven

Sail Center 107 kent verschillende soorten tarieven. Hieronder een overzicht van de tarieven.

Gewoon lid

€ 165,00

Jeugdlid (tot 18 jr.)

€ 75,00

Gezins-lidmaatschap

€ 240,00

Inschrijfgeld gewoon / jeugdlid

€ 25,00

Inschrijfgeld gezins lid-maatschap

€ 10,00 extra

Ligplaats voor surfplank / Kajak / Kano

€ 50,00

Ligplaats catamaran

€ 100,00

Opbergboxkite + board

€ 45,00

Donateur

€ 95,00

Ligplaats SUP (buiten)

€ 25,00

NB: Tarieven zijn onder voorbehoud. Vragen? Neem dan contact op met onze ledenadministratie

Container D

- Zeilbuizen

Container C

- Kitestellingen

Container B - Kitestellingen

40" Container (groote container in 2015 aangeschaft).

Container A

- Surf en Kano

Veiligheid

Alle catamarans worden ieder jaar gekeurd. Deze keuring wordt uitgevoerd door de veiligheidscommissie. Het is niet toegestaan te gaan varen op een ongekeurde boot.
De keuring is een momentopnamen, je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Check iedere keer voordat je uitvaart de condititie van je boot.
Neem bij de keuring mee:

 1. kopie van je verzekeringspolis
 2. ingevuld keuringsformulier

Zorg bij de keuring dat je alle spullen klaar hebt liggen.

Bestuur en Commissies

Sail Center 107 is een vereniging waarbij een groot aantal leden op tal van verschillende manieren vrijwillig actief zijn
Sail Center 107 is een vereniging waarbij een groot aantal leden op tal van verschillende manieren vrijwillig actief zijn. Deze inzet zorgt ervoor dat alles blijft draaien en dat de contributie zo laag mogelijk gehouden kan worden. Voor de coördinatie van het reilen en zeilen van de club is er een bestuur. De leden van het bestuur worden gekozen op de algemene ledenvergadering en zijn ook verantwoording verschuldigd tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere commissies.

De bestuursleden worden geholpen in de commissies door vele leden, want er is behoefte aan verschillende kwaliteiten en natuurlijk is er ook altijd genoeg te doen. Als jij jouw kwaliteiten voor de club wilt inzetten dan kan je gerust contact opnemen met iemand van het bestuur of een commissielid.

Sail Center is de watersportclub van, voor en door echte watersporters!

Bestuursleden en Commissies

Mike Schalk

Bouwcommissie

Goof Timmermans

Clubcommissie

Stef Verlinden

Communicatie- en zeilcommissie

Ragnar Katerbau

Materiaal- en veiligheidscommissie

Kimberly Pauw

Kitecommissie

Catamaranstellingen

Indeling 2016

Hello! Welcome To My Online Portfolio

Project Title

Project Title

Project Title

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc aliquam justo et nibh venenatis aliquet.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc aliquam justo et nibh venenatis aliquet.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc aliquam justo et nibh venenatis aliquet.

Coding Languages

Loyal Clients

International Awards

Years of Experience

View My Full Portfolio

Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor, leo felis vehicula quam, ut accumsan augue nunc at nisl. Cras venenatis ac lorema ac tincidunt.

Over ons

Sail Center 107
Brandingsportvereniging Sail Center 107 is te vinden op het strand ten zuiden van Kijkduin, tussen strandslag 2 en 2a (naast de Zandmotor). De meeste van onze 200 leden zijn kitesurfers, catamaranzeilers of windsurfers. Daarnaast hebben we ook leden die kajakken, golfsurfen en suppen. Wat ons allemaal bindt is actie, plezier, sportiviteit en de waardering voor het strand. Zolang het een sport betreft die je in de branding (of verder op zee) kunt beoefenen, kun je bij ons terecht.

Tijdens het seizoen –  dat van maart tot en met oktober duurt – zijn er alle weekenden, vakanties en vaak ook tijdens doordeweekse dagen, sporters op de club te vinden. Zowel met mooi warm weer als met stormachtige omstandigheden. Over het algemeen gaat het om recreatieve activiteiten, maar zo nu en dan worden er ook wedstrijden georganiseerd. Onze leden variëren van beginners tot experts en van jong tot oud. Er is voor elk wat wils.

Daarnaast organiseren we elk jaar flink wat activiteiten. Zo is er een groep die in juni naar Texel zeilt om aan het ‘het rondje’ mee te doen en we hosten ‘events zoals zoals de Kitefoilcupwedstrijd. Een aantal (jeugd)leden neemt deel aan NK’s freestyle- en golfkiten. Bovendien organiseren we elk jaar een aantal drukbezochte clubfeesten.

Alle activiteiten vinden plaats rondom ons clubhuis en op zee natuurlijk. In het clubgebouw zijn kleedruimtes, douches, een bar met een keuken en een heerlijk ruim terras waar je in de zon kunt nagenieten van het sporten. Daarnaast staan er een aantal afgesloten containers waar leden hun kites, boards, zeilspullen, wetsuits en ander materiaal kunnen opslaan. Voor de catamarans en andere boten beschikken we over 50 stellingen.

We zijn zo veel mogelijk zelfvoorzienend. Zo hebben we een eigen tractor en een eigen reddingsboot. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, niet alleen voor de leden maar ook voor de vele strandgangers met wie we het strand delen. Als enige brandingsportvereniging in het drukbezochte strand bij de Zandmotor proberen we ook een coördinerende rol te spelen en een aanspreekpunt voor anderen te zijn.

Geïnteresseerd? Op dit moment is er ruimte voor nieuwe leden. Klik op onderstaande button.

Word lid

Welkom bij Sail Center 107!
De coolste watersportclub van, voor en door watersporters

Sail Center 107 is de leukste watersportclub op de beste locatie van Nederland: de Zandmotor bij Kijkduin. Onze watervaste accommodatie op het strand is eenvoudig maar biedt alles wat je nodig hebt, zoals een beschut terras met een geweldig uitzicht, een goed gevulde bar, kleedruimtes met warme douches, veilige opslag voor al het watersportmateriaal, gratis parkeren op 200m afstand en natuurlijk de beste spot voor fanatieke watersporters. De club is een gezellige mix van kitesurfers, catamaranzeilers, suppers en kajakkers. Allemaal van jong tot oud waardoor er altijd wel iets te doen is. En, uiteraard zijn we ook niet vies van een beachparty! Kom gerust eens kijken!

R

Sail Center VAN jou!

De club is van de leden, dus ook van jou.
R

Sail Center VOOR jou!

De club is er voor de watersporter, en dat ben jij.
R

Sail Center DOOR jou!

De club doen we samen, dus ben jij er ook voor de club.

Vereniging

De vereniging

Brandingsportvereniging Sail Center 107 dankt haar naam aan de ligging, nabij strandpaal 107 ten zuiden van de boulevard van Kijkduin in Den Haag. De originele paal 107 is veiliggesteld van de sloopafvoer na de strandverbreding in 2011 en is te bewonderen op ons terras.

Faciliteiten

De clubaccommodatie bevat alles wat een verkleumde watersporter zich kan wensen zoals kleedruimtes, toiletten, warme douches en een bar. Voor de natte wetsuites en ander watersportmateriaal zijn er afgesloten opbergruimtes, zodat deze altijd op het strand achtergelaten kunnen worden.

Bereikbaarheid

De club is te vinden ten zuiden van Kijkduin aan de Zandmotor, de #1 spot van Nederland. De locatie is uitstekend bereikbaar per fiets, auto en te voet via de duinen of vanaf de Michiel Vrijenhoeklaan, strandslag 2 of 2A. Daarnaast kun je er gratis parkeren!

[lwa]