Verkorte uitgave van de reglementen

Verkorte uitgave van de regelementen

Toegankelijkheid vereniging faciliteiten

 1. De verenigingsfaciliteiten zijn alleen toegankelijk voor leden en donateurs
 2. Leden/donateurs dienen zich te kunnen identificeren d.m.v. een clubpasje.
 3. Ieder lid heeft altijd toegang tot het clubgebouw en kan daartoe een sleutel aanvragen bij één van de bestuursleden.
 4. Elk lid mag vijf keer eenzelfde gast(e) introduceren. Deze dient aan het bestuur en het barpersoneel te worden voorgesteld.
 5. Betrokkene wordt voor de dag beschouwd als aspirant-lid en verblijft binnen de faciliteiten van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid.
Verplichtingen voor leden
 1. Ieder lid m.u.v. gezinsleden heeft 1 maal per jaar een bouw- of onderhoudsdag
 2. Ieder lid heeft 1 maal per jaar een clubdienst
 3. Voor het niet nakomen van deze verplichting zal het bestuur geldboetes opleggen. De maximale boetes zijn afhankelijk van het al dan niet komen dan wel afzeggen van het lid.

Bij ruilen of bij verhindering

 1. Bouwdienst: Afzeggen voor een bouwdienst is mogelijk. Meldt dit uiterlijk één week van te voren aan de bouwcommissie. Je dienst wordt dan doorgeschoven naar een volgende keer, of je krijgt een klus toegewezen die op een ander tijdstip kan worden uitgevoerd.
 2. Clubdienst: Een clubdienst afzeggen is niet toegestaan. Een lid mag wel zijn clubdienst met een ander ruilen. Voorwaarde is dat het lid dit zelf regelt en dit tijdig aan de contactpersoon van de barcommissie doorgeeft. Aan het eind van het seizoen wordt het moeilijk een vervanger te vinden. Neem in dit geval tijdig contact op met de barcommissie.
Boeteregeling in het kort
 1. Eén keer verzuimen zonder afmelding betekent een boete van 50,00 euro. Nogmaals verzuimen zonder afmelding binnen een periode van twee seizoenen betekent nogmaals een boete van 50,00 euro. Bij een derde keer verzuimen binnen twee seizoenen volgt een boete van 75 euro ,daarna nogmaals 75 euro, daarna royement.
 2. Het betalen van de boete is geen afkoopsom. De bar- of bouwdienst dient nog altijd te worden ingehaald.
 3. De boetes gelden ook als men een dienst maar ten dele draait en verdwijnt zonder overleg met bouw- of barcommissaris.
 4. Leden die in aanmerking komen voor een boete worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld en dienen de boete binnen een maand te voldoen.

Verkort huishoudelijk reglement

 1. Een ieder dient zijn/haar tassen in de daarvoor bestemde rekken/tussenhok te plaatsen. Wanneer men naar huis gaat dient men geen spullen in de kleedkamers achter te laten.
 2. Fietsen dienen niet op de balustrade van het clubhuis/terras te worden geplaatst.
 3. Catamaran-trailers dienen direct na gebruik van het strand te worden verwijderd en mogen niet achtergelaten worden aan het eind van de dag.
 4. Het is (bij wet) verboden om achter het hek door de duinen te lopen. Doe dit dan ook niet!
 5. De duinweg is eigen weg van Hoogheemraadschap Delfland. Er rijden of parkeren kan je een (wettelijke) boete opleveren. Haal een ontheffing op politiepost Kijkduin.
 6. Catamarans dienen ’s avonds op de aangewezen plaats op de catamaranstelling geplaatst en vastgebonden te worden en wel zodanig dat geen last of schade aan anderen wordt berokken.
 7. Voor de laatste die vertrekt gelden er bijzondere regels:
  1. Doe alle containers op slot;
  2. Doe de deuren naar terras en veranda op slot;
  3. Hang de sleutelbos terug;
  4. Lichten uit, behalve in de dameskleedkamer;
  5. Verlaat het gebouw via het pakkenhok en sluit af met eigen sleutel. Meld niet werkende sloten of ontbrekende sleutels direct aan het bestuur;
  6. Laat nooit de club onafgesloten achter zonder het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.
Verkort veiligheidsreglement
 1. Een ieder die binnen de vereniging actieve watersport bedrijft dient zich eigen te maken met de veiligheidsmaatregelen zoals vastgelegd in het veiligheidsreglement welke ter inzage in het verenigingsgebouw ligt. Men dient de daarin opgenomen maatregelen ook ten uitvoer te brengen. Overtreding c.q. grove nalatigheid m.b.t. tot de veiligheidsmaatregelen kunnen door het bestuur c.q. de veiligheidscommissie worden bestraft.
 2. Iedere actieve watersporter dient van dit veiligheidsreglement op de hoogte te zijn en de daarin opgenomen regels in uitvoering te brengen. Overtreding c.q. grove nalatigheid t.a.v. deze regels kunnen door het bestuur c.q. de veiligheidscommissie worden bestraft met een geldboete en/of vaarverbod en/of schorsing.
 3. De eerst aanwezige leden dienen er voor zorg te dragen dat de reddingsboot vaarklaar aan de waterkant gelegd wordt.
 4. Het is alleen toegestaan uit te varen indien er minimaal één ander vaartuig van Sail Center 107, zijnde een vaarklare catamaran of een reddingsboot, aan de waterlijn gereed ligt.
[lwa]